ناسا تصویر دورترین جرم مشاهده شده در عالم را منتشر کرده که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب به ثبت رسیده است.

این جرم که JADES-GS-z14-0 نام دارد، کهکشانی است که ۳۰۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ شکل گرفته است. این در حالی است که تاکنون فکر می‌شد اولین کهکشان‌ها چند میلیارد سال بعد از بیگ بنگ شکل گرفته‌اند.

ضریب «انتقال به‌ سرخ» این کهکشان ۱۴.۳۲ است که رکورد بیشترین ضریب ثبت‌شده را شکسته است و در واقع ما با دورترین جرم مشاهده شده در کیهان روبرو هستیم.

تلسکوپ جیمز وب در حال حاضر علاوه بر رصد کهکشان‌ها و سیارات دوردست مشغول بررسی‌ نقاط دوردست کیهان نیز است. هدف این بررسی‌ها کشف کهکشان‌های بسیار اولیه و همچنین شاسایی اجرام جذاب مانند سیاه‌چاله‌ها است و اخیرا نیز در یکی از این بررسی‌های خود دورترین سیاه‌چاله پرجرم فعال عالم را کشف کرده بود.

اتاق خبر مستر جانبی

منبع: https://techfars.com/290352/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B4/